loading

Ekoškole

Dječji vrtić - vrtić Panda, Varaždin

Korisnički podaci

Dječji vrtić - vrtić Panda, Varaždin
Hercegovačka 29, 42000 Varaždin
042 233 285
panda@vz.t-com.hr
2015
Srebrni status
 • Naziv projekta: TAJNE PRIRODE

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Tijekom boravka u prirodi djeca istražuju ljepote i neobične doživljaje u prirodi. Svoja zapažanja fotografiraju i fotografije se slažu u galeriju. Aktivnost je u funkciji zadovoljavanja potrebe djeteta za istraživanjem, novim spoznajama, uočavanjem detalja i izgradnjom ekoloških vrijednosti. Poticaj na početku projekta: tijekom svakodnevnih ciljanih šetnji djeca uočavaju nanizane hrpice zemlje, poredane jedna do druge na pravilan način. Odgojitelji daju odgovor da se radi o krticama i planiranjem daljnjih sadržaja i poticaja nastoje potaknuti dječju znatiželju za proširivanjem spoznaja o životu krtice. Kroz neposredno iskustvo promatranjem zemlje, uočavanjem rahlosti zemlje, pronalaženjem otvora u zemlji dolaze do zaključka da je to životinja koja živi u zemlji i zato je niko nije nikada vidio....

 • Naziv projekta: ČUVARI NAŠEG ZDRAVLJA

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Projektom smo željeli: uočiti povezanost hrane, vode i zdravlja ,omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka ali i važnost odgovornog uzimanja hrane i vode (uzmi koliko ćeš pojesti i popiti- važnost smanjenja hrane i vode koje bacamo), sudjelovati u izradi jelovnika,omogućiti spoznaju o prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane i ulozi vode i kiša u ekološkoj proizvodnji, stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, navika kretanja kao prirodne potrebe, putem različitih ponuđenih sadržaja i aktivnosti i osobnim primjerom utjecati na življenje ekoloških vrijednosti u ustanovi ali i šire, razviti razumijevanje da svojim odnosom prema okolišu postajemo čuvari svojeg zdravlja.

 • Naziv projekta: 0DRŽIVI RAZVOJ KAO DIO ŽIVLJENJA U VRTIĆU

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  UVOD - Kada govorimo o razvoju kulture vrtića, svjesni smo da je čine svi dionici odgojno obrazovnog rada vrtića odnosno usuglašavanje njihovih vrijednosti, stavova i njihove kulture življenja. Kultura vrtića određuje na koji će se način integrirati elementi sadržani unutar kurikuluma. Jedan od tih sadržaja je i razvoj kurikuluma unutar odgoja za održivi razvoj. On započinje aktivnostima koje su potaknute dječjim interesom za svijet koji ga okružuje a posebno za ekološku dimenziju. Otvorenost vrtića i spremnost na promjene u odgojno obrazovnom radu a kojima je cilj cjelokupni razvoj djeteta rane i predškolske dobi, utjecala je i na svjesnost o važnosti razvoja ekoloških vrijednosti od najranije dobi. Ekološki elementi uvelike doprinose bogaćenju materijalnog i socijalnog okruženja i doprinose djetetovom osobnom, emocionalnom, tjelesnom, obrazovnom i socijalnom razvoju. Unutar odgojno obrazovnog rada, potrebno je planirati aktivnosti bazirane na spoznaji i uvjerenju da je dijete cjelovito biće sa svojim specifičnim potrebama, pravima, stvaralačkim i izražajnim potencijalima. Ujedno je važno prepoznavati različitosti, uvažavati ih i poštivati te djelovanja uskladiti sa individualnim potrebama i osobinama. Okruženje i događanja u kojem se djeca nalaze imaju važnu ulogu u oblikovanju razvoja vrijednosti. Važno je imati u vidu da osim izlaska u prirodu i doživljaja potrebno je poticati kod djeteta promišljanje i kritički dijalog. Razvijati kod djeteta pojam o sebi kao građaninu svijeta i želju za pronalaženjem kreativnih rješenja. ODRŽIVI RAZVOJ U VRTIĆU. Kada govorimo o održivom razvoju, on se sastoji od tri dimenzije koje su dio svakodnevnih doživljaja, iskustava, aktivnosti i djelovanja odnosno integrirane u kurikulum vrtića. Dimenzije održivosti: • Socijalna i kulturna održivost • Ekološka održivost • Ekonomska održivost. Polazišta odgojno-obrazovnog procesa su i polazišta održivog razvoja u vrtiću : - Planiranje i stvaranje okruženja koje omogućava djetetu različite vrste interakcija (s vršnjacima, odraslima, prostorom, prirodnim okruženjem) - Aktivnosti podupiru različite aspekte djetetova razvoja - Planiranje i stvaranje uvjeta za razvoj slobodne, samoorganizirane igre i aktivnosti djeteta - Buđenje prirodne znatiželje djeteta, čuđenje i potrebu za daljnjim istraživanjem - Poštivanje djetetovih interesa i potreba - Poticanje djeteta da se zna zauzeti za sebe ali i preuzeti odgovornost za svoje ponašanje i izbore - Omogućiti djetetu slobodan izbor aktivnosti i partnera za igru, izmjenu iskustva - Podržavanje djetetovo interpretiranje iskustvenog, njegovo samostalno otkrivanje, razmišljanje - učenje - Stvaranje okruženja u kojem dijete ima mogućnost živjeti svoja prava ali znati poštivati i tuđa - Poticanje djece na samoprocjenu i uočavanje uzročno-posljedičnih veza - Poticanje različitih simboličkih izričaja djeteta (likovni, grafički, verbalni, neverbalni, kretni) - Podupirati dječje kreativno stvaranje i dječju inicijativu - Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa sa djecom - Osnaživanje djeteta za demokratski dijalog sa ostalima, slobodno iznošenje svojih stavova i viđenja - Stvaranje socijalnog okruženja u kojem se njeguju humani međuljudski odnosi i društvene vrijednosti - Uvažavanje djetetovih opažanja, izjava, doživljaja, potreba, prijedloga i poticanje djeteta na samoprocjenu - dijete je aktivni, jednako vrijedan sudionik u procesu vlastitog odgoja i obrazovanja. Uloga odgojitelja je od posebne važnosti a preduvjeti za njegovo djelovanje su da: • ima stečene vrijednosti na osnovu osobno duboko proživljenih iskustava • posjeduje određene vještine unutar razvoja i dio su njegove osobnosti i življenja • kontinuirano radi na osobnom i profesionalnom razvoju • posjeduje intrinzičnu motivaciju. PLANIRANE AKTIVNOSTI - produbljivanje spoznaja o održivom razvoju - integriranje sadržaja održivog razvoja unutar planiranih zadaća/ishoda sadržanih u kurikulumu vrtića - povezivanje sa projektima i aktivnostima koje se provode u skupini/vrtiću - određivanje inicijalnog stanja – na osnovu skale procjene - planiranje različitih aktivnosti i djelovanja (ekološkog, socijalnog i ekonomskog) - bilježenje procesa i rezultata  - vrednovanje ostvarenog - pronalaženje kritičnih točaka i daljnje planiranje.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj