loading

Ekoškole

Medicinska škola Dubrovnik

Korisnički podaci

Medicinska škola Dubrovnik
Baltazara Bogišića 10, 20 000 Dubrovnik
020 420 504
ravnateljica@dumed.hr
2007
Dijamantni status 2
 • Naziv projekta: SEMEP

  Tema projekta: /

  Opis projekta:

  SEMEP (South-Eastern Mediterranean Environmental Project) is a holistic and interdisciplinary environmental education project within the UNESCO Mediterranean initiative incorporating actions for the development of greater environmental consciousness in the region. SEMEPinvolves students at the upper primary and secondary levels creates an educational, environmental and cultural network for contact and cooperation among students in the region that reaches beyond the school to the community provides an opportunity to consider environmental issues that are of common: a) concern to countries in the region, thus aims at interrelating education, geared to both the natural and social environment, with cultural values. b) encourages a holistic approach to education within the framework of existing school curricula, based on problem identification, problem solving, determining decision-making parameters, actual experiencing, decision making and skills in a wide range of communication techniques. c) SEMEP is interdisciplinary in character and comprehends teaching across traditional subject boundaries where environmental subject is not taught; d) the involvement of all teachers, notably of the natural and social sciences such as biology, physics, chemistry, geography, economics, civics and history as well as arts and languages is crucial.

 • Naziv projekta: E-MEDICA

  Tema projekta: Čučanj više, šećer niže

  Opis projekta:

  Projekt povezivanja zdravstvenih (i partnerskih) škola korištenjem novih IK tehnologija. Vezujući se na uspješan međunarodni projekt 'Znanje bez granica', zajednički projekt strukovnog povezivanja Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar i Zdravstvene šole Ljubljana, na čelu sa dr. Snežanom Kocijančič, kroz korištenje IC tehnologija, željeli smo pozitivna iskustva projekta implementirati u hrvatske i slovenske zdravstvene škole, te strukovno povezati medicinske škole Republike Hrvatske u jednu jedinstvenu virtualnu zajednicu. Cilj nam je omogućavanje, poticanje i educiranje u uvođenju i korištenju suvremenih IC tehnologija u svakodnevni odgojno-obrazovni proces zdravstvenih škola Hrvatske, kao i poboljšavanje kvalitete strukovne edukacije, kako učenika tako i samih nastavnika. Poseban je naglasak stavljen na pedagoške principe, poticanje komunikacije i razmjene stečenih znanja. 'E-medica' predstavlja virtualni zajednicu svih zdravstvenih škola Republike Hrvatske i inozemnih škola (Slovenija, Srbija, Makedonija), a bazira se na izradi edukativnog portala medicinskih škola, komunikaciji učenika i nastavnika putem Interneta, video konferencijama i općem korištenju ICT u školama. U osnovi, E-medica je projekt stvaranja virtualne zajednice medicinskih škola kroz nove didaktičke pristupe poučavanju i učenju u školama putem Interneta. Njegov osnovni cilj je povezivanje zajednice zdravstvenih škola Hrvatske, informiranje o radu zdravstvenih škola RH, te međusobna razmjena nastavnih sadržaja, komunikacija (razmjene učenika, Net sastanci i video-konferencije) i promicanje korištenja ICT u svakodnevnom edukacijskom procesu, kako kroz strukovnu nastavu, tako i kroz općeobrazovne predmete i izvannastavne aktivnosti učenika. Projekt „E-medica“ iniciran je u listopad 2005., kroz Udruge ravnatelja zdravstvenih škola RH, a u lipnju 2006. je prihvaćen kao pilot projekt Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNeta, čime je dobila punu stručnu pomoć i podršku. Pored Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Udruge ravnatelja zdravstvenih škola RH, Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zadarske županije i Microsoft Hrvatska, projekt je sve ove godine maksimalno i bezrezervno podržalo CARNet. Projekt su podržale i u njega se uključile sve zdravstvene škole u Republici Hrvatskoj (26 škola) i 10 nezdravstvenih škola, te te 10 inozemnih škola: medicinske škole iz Slovenije (Maribor, Ljubljana, Celje, Novo mesto, Postojna), Makedonije (Skopje) i četiri škole iz Srbije (Beograd, Kikinda, Sremska Mitrovica). Cjelokupan projekt 'E-medica' prvenstveno je namijenjen strukovnom obrazovanju, a temelji se na povezivanju hrvatskih zdravstvenih školau virtualne zajednice, te povezivanje sa sličnim školama i institucijama diljem Europe i svijeta. Projekt se realizira kroz pet segmenta: Razmjena učenika realizirala se kroz međusobne razmjene grupa 3-7 učenika iz dvije do pet različitih zdravstvenih škola iz Hrvatske ili inozemstva, a koji borave kod svojih vršnjaka. Učenici, pod vodstvom nastavnika struke, zajedno pohađaju redovnu nastavu i strukovnu praksu u tim sredinama, te rade na zajedničkim učeničkim projektima. Izvješća o svim aktivnostima objavljuju se na portalu “E-medica”. Svake školske godine ovom dijelu „E-medice“ sudjeluje oko 200 do 250 učenika i 50-70 nastavnika-voditelja. Vođenje projektnih timova (Net-sastanci) bazira se na izradama strukovnih sadržaja kroz suradnju projektnih timova (3-5 učenika) iz dvije do pet različitih zdravstvenih škola iz Hrvatske ili inozemstva. U izradi projekta koriste se različite tehnologije komuniciranja među sudionicima projekata. Godišnje se kroz timove realizira do 30 zajedničkih projekta, a kroz suradnju 20-tak zdravstvenih škola iz Hrvatske ili inozemstva. Pored strukovnih projekata u „E-medica“ uključene su i druge (nezdravstvene) škole Republike Hrvatske se temama vezanima uz općeobrazovne predmete, tema vezanima uz zdravstveni odgoj, ali i edukacija izrade e-sadržaja. WEB stranice: stranice „E-medica“ kreiraju i uređuju koordinatori škola koje sudjeluju u projektu „E-medica“, sa intencijom da materijale pišu učenici. Sve aktivnosti koje su vezane uz projekt „E-medica“ svakodnevno se objavljuju na ovim web stranicama tako da su one najbolje informativno mjesto našeg projekta. Video konferencije: realizira se kroz pilot-projekt CARNeta i HUSO-a. Video konferencijska su strukovna predavanja raznih domaći i stranih predavaća, ali i predavanja vezana uz ekologiju, društvene odnose i slične aktualne teme. Trenutno koristimo pet TCR učionica: Zadar, Zagreb, Split, Rijeka i Dubrovnik, i optičkom vezom. Ostale škole koriste Skype, Adoba Conect, Polycom PVX, ali i ostale alate za komunikaciju. Profesionalni video konferencije odvijaju se pod pokroviteljstvom CARNeta, a uključuju medicinske škole u Hrvatskoj i inozemstvu, a koji imaju tehničke uvjete. Ovaj segment programa E-medica pruža bolju provedbu strukovnog obrazovanja kroz predavanja stručnjaka iz različitih medicinskih predmeta i različitih zemalja svijeta. Godišnja smotra „Dani E-medica“, Smotra „Dani E-medica“ je godišnje okupljanje svih učenika i nastavnika koji su prethodne godine sudjelovali u radu na učeničkim projektima „E-medica“. U četiri dana trajanja Smotre u centru zbivanja i aktivnosti su učenici koji kroz svoja izlaganja predstavljaju svoje škole, a zatim i zajedničke projekte koje su odradili u prethodnoj školskoj godini. Svi projekti nastali su kroz suradnje dvije do pet različitih škola iz Hrvatske i inozemstva, a bazirana na zdravstvenim temama i primjeni novih informacijsko komunikacijskih tehnologija. Svake se godine na Smotri okupi oko 300 učenika (i nastavnika) koji su u protekloj školskoj godini kroz razmjene i suradnju učenika radili na zajedničkom projektu. Pored prezentacija učeničkih projekata, dio Smotre rezerviran je i za stručna predavanja za nastavnike.

  image

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj